Konkurs plastyczny

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Z OKAZJI 100-LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI


1. Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy.
2. Konkurs rozpoczyna się 24 października 2018r. i trwać będzie do 9 listopada 2018r.
3. Tematy prac konkursowych dla poszczególnych kategorii brzmią:
- kategoria klasy „0”, przedszkola:, „Kto Ty jesteś? – Polak mały!”;
- kategoria klasy I-III „Polska w Krajeńskich barwach”;
- kategoria klasy IV-VII „Droga do wolności”.
4. W konkursie mogą brać udział przedszkola oraz uczniowie klas I-VIII ze szkół znajdujących się na terenie gminy Mrocza.

Warunki uczestnictwa w konkursie.


1. Prace konkursowe należy złożyć w biurze Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy przy ul. Sportowej 1, do dnia 9 listopada 2018r.
2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice według określonego tematu przypisanego do danej kategorii.
3. Format pracy A3 lub A2.
4. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej nieopublikowanymi.
5. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę. Pod uwagę będą brane tylko prace indywidualne.
6. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
7. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do Konkursu.
8. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
9. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

Wyniki konkursu i nagrody


1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez osobiste poinformowanie laureata poprzez pracownika MGOKiR.
4. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.
5. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
6. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.
7. Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom.

Postanowienia końcowe:


1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na opublikowanie fotografii prac na stronach internetowych MGOKiR, Portalu Mrocza24, Kurier Nakielski.
2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
3. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.