Przetarg nieograniczony - Dostawa artykułów spożywczych

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji 
Sportowa 1, 89-115 Mrocza 
tel. /52/ 521 – 14 – 78 lub 504 070 518 
ogłasza przetarg nieograniczony na kwotę powyżej  30 tyś. EURO 
na realizację zadania pn.: „Dostawę artykułów spożywczych” 
  
Główny przedmiot zamówienia 
                                                                  
Część I – mięsa, drób, wędliny 
  
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego tj. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji ul. Sportowa 1 89 – 115 Mrocza 
  
Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31. 12. 2018r. 
  
Przedmiotem zamówienia jest: 
Dostawa mięsa, drobiu i wędlin 
  
Warunki ogólne udziału w postępowaniu 
1.     Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
2.     posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
3.     Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
4.     nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przesłanek określonych w art. 24 Prawa zamówień publicznych. 
5.     Przedkładając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wypełnić wszystkie pozycje w każdej z części zamówienia, na którą składa ofertę. 
6.     Dostarczyć prawdziwe informacje istotne dla prowadzonego postępowania. 
  
Sposób oceny warunków: 
1.     Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać, iż Wykonawca spełnia wymienione warunki. 
2.     Uzupełnienie wymaganych dokumentów będzie możliwe po upływie terminu składania ofert, chyba, że mimo uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
3.     W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentów złożonych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający może wezwać wykonawców w określonym terminie do złożenia wyjaśnień. 
  
Wymagane dokumenty 
1.     Dla potwierdzenia spełnienia warunków, Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty (oryginały lub kserokopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem): 
2.     Formularz oferty – wzór Oferty stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 
3.     Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29. 01. 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 
4.     Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
5.     Zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, 
6.     Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie zaistnienia przesłanek wykluczenia z postępowania, określonych w art. 24 - Prawo zamówień publicznych - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 
7.     Pełnomocnictwo do podpisania oferty i załączników, o ile prawo reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez uprawnionych przedstawicieli pozostałych Wykonawców, upoważniające jednego z Wykonawców do reprezentowania pozostałych. 
8.     Zaakceptowane i uzupełnione „Istotne postanowienia umowy” - wzór stanowi Załącznik nr 5          do SIWZ Oświadczenie o niezaleganiu w Urzędzie Skarbowym i ZUS. 
9.     Oświadczenie o niezaleganiu w Urzędzie Skarbowym oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. 
  
  
Wadium 
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 
  
Oferty wariantowe 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
  
Kryteria oceny: 
Cena  – 100 % 
  
Osobami upoważnionymi do kontaktu z oferentami są: 
Stachowska Kinga  – Pracownik ds. kadr i płac 
tel. /52/ 521-14-78 w godz. 9.00 – 14.00 
tel. kom. 504 070 518 w godz. 9.00 – 14.00 
  
Termin składania ofert upływa: 23.10.2018r. o godz. 900 
Miejsce składania ofert – Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy, ul. Sportowa 1 89 – 115 Mrocza 
  
Otwarcie ofert nastąpi: 23.10.2018r. o godz. 910 
Miejsce składania ofert – Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy, ul. Sportowa 1 89 – 115 Mrocza 
  
Termin związania z ofertą: 30 dni 
  
Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
  
dnia: 16.10.2018r. nr 636696-N-2018 
  
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać pod adresem: 
  
  
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy 
ul. Sportowa 1 
89 – 115 Mrocza 
lub na stronie internetowej : 
www.bip.mrocza.pl lub www.mgokir.pl