Konkurs ofert

 

„Festyn Rodzinny” 20.06.2015 r.

„Rościminiada Sobótkowa” 27.06.2015 r.*

„Witosławskie Impresje Ludowe” 18-19.07.2015 r.

„Urodziny Mroczy” 15.08.2015 r.

„Dożynki”29.08.2015 r.

 1. Organizator

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy

Adres: ul. Sportowa 1, 89-115 Mrocza

 1. 504 070 518, strona: mgokir.pl
  1. Nazwa i termin imprez:

„Festyn Rodzinny”

 1. 06.2015 r., od godziny 16:00 do godziny 24:00 Plac przy ul. Łąkowej w Mroczy

„Rościminiada Sobótkowa” *

 1. 06.2015 r.  od godziny 15:30 do godziny 24:00

„Witosławskie Impresje Ludowe”

26 – 27.07.2015 r. Park Dworski nad Jeziorem Witosławski w Witosławiu

„Urodziny Mroczy”

 1. 08.2015 r., od godziny 14:00 do godziny 24:00 Stadion Miejski ul. Sportowa 1, Mrocza

„Dożynki Gminne”

 1. 08.2015 r., od godziny 14:00 do godziny 24:00 Park Dworski nad Jeziorem Witosławski w Witosławiu
 1. Zakres usługi

Konkurs ofert dotyczy zapewnienia kompleksowej obsługi gastronomicznej (wyłączności na małą i dużą gastronomię) podczas imprez plenerowych.

 1. Dystrybucja piwa (po uprzednim uzyskaniu zezwolenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy) w kubkach plastikowych
 2. Przygotowania i sprzedaż potraw z grilla (kiełbaski, szaszłyki, kebab, itp.)
 3. Sprzedaż napojów bezalkoholowych.
 4. Sprzedaż lodów, gofrów, prażynek itp. oraz gotowych artykułów spożywczych (typu: ciastka, chipsy itp.)

Na dystrybucję produktów, o których mowa w pkt. 1-4 wyłoniony w konkursie Wykonawca otrzyma od Organizatora wyłączność.

 1. Założenia ogólne

          Uzyskana przez Wykonawcę wyłączność oznacza, że prowadzenie jakiejkolwiek działalności gastronomicznej na terenie imprezy wymaga zgody wyłonionego Wykonawcy.

          * Rościminiada Sobótkowa – w imprezie funkcjonować będzie lokalny przedsiębiorca (brak wyłączności) 

          UWAGA!!! Zapis nie dotyczy stoisk małej gastronomii (wata, popcorn, itp.)

 1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży piwa i usług gastronomicznych podczas w/w imprez wyłącznie w godzinach ich trwania na wyznaczonym terenie.
 2. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego utrzymania czystości w granicach swojego obszaru wyłączności w trakcie imprezy oraz pozostawienie terenu wyłączności w czystości po imprezie.
 3. Wykonawca zobowiązuje się do ustawienia stoisk do sprzedaży piwa i gastronomii w uzgodnieniu z Organizatorem.
 4. Organizator udostępnia Wykonawcy punkt poboru zasilania prądu.
 5. Organizator udostępnia Wykonawcy plac na terenie trwania imprez pod punkt gastronomiczny – catering.
 6. Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie zapewnić dostawy wody w zakresie swojej działalności.
 7. Wykonawca we własnym zakresie organizuje teren sprzedaży piwa, w wydzielonym przez Organizatora miejscu do konsumpcji i zobowiązuje do zapewnienia dostatecznej ilości miejsc siedzących.
 8. Ceny na sprzedawane produkty ustala Wykonawca na własną odpowiedzialność i ryzyko, uwzględniając ceny lokalnego rynku.
 9. Wykonawca w całości odpowiada za zgodność prowadzonej sprzedaży z obowiązującymi przepisami prawa podczas imprez.
 10. Organizator nie zapewnia ochrony terenu objętego wyłącznością.
 11. Organizator wyznacza cenę minimalną za wyłączność gastronomiczną 8000 zł netto (zaoferowana cena będzie jednym z punktów branych pod uwagę przy wyborze Wykonawcy).
 12. W przypadku wygrania konkursu Wykonawca zobowiązuje się do wpłaty na rzecz Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy zaoferowanej kwoty za wyłączność:
  1. I wpłata 50% oferowanej kwoty do dnia 10.06.2015 r.
  2. II wpłata 50% oferowanej kwoty do dnia 20.07.2015 r.
  3. W przypadku odstąpienia od wykonania umowy z winy Wykonawcy wpłacone zaliczki przechodzą na rzecz Organizatora.
 13. Oferta powinna zawierać
  1. Aktualny wypis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzający dopuszczenie do obrotu gospodarczego w zakresie objęty, ofertą, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  2. Określenie wysokości deklarowanej kwoty wpłaty (w PLN netto) na rzecz MGOKiR za uzyskanie wyłączności (wg wzoru załącznika nr 1).
  3. Określenie asortymentu, zaplecza gastronomicznego (wg wzoru załącznika nr 1).
  4. Podpisane oświadczenie, że Wykonawca zna i akceptuje wszystkie warunki współpracy ustalone w ogłoszeniu o konkursie (wg wzoru załącznika nr 1).
 14. Kryteria wyboru ofert
  1. Złożone oferty będą rozpatrywane przez Organizatora imprez, który dokona wyboru oferty najlepiej służącej realizacji usługi oraz zaprosi jednego Wykonawcę do dalszych negocjacji, których celem będzie zawarcie stosownej mowy (z uwzględnieniem warunków niniejszego ogłoszenia i złożonej oferty).
  2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcy, który zaproszony zostanie do dalszych negocjacji brane będą pod uwagę następujące kryteria oceny: a) oferowana kwota za wyłączność – 80%, b) możliwość realizacji zadania przez Wykonawcę tj. zaplecze gastronomiczne, oferta gastronomiczna – 20%.
 15. Procedury związane z ofertą
  1. Oferty należy składać do dnia 22.05.2015 r. do godziny 13:00 w sekretariacie Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy ul. Sportowa 1, 89-115 Mrocza z dopiskiem „Obsługa imprez plenerowych 2015” osobiście lub listem poleconym (decyduje data wpływu do Organizatora).
  2. Organizator konkursu dokona wyboru oferty w dniu 22.05.2015 r. o godzinie 13:10 w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Mroczy ul. Sportowa 1, 89-115 Mrocza.
  3. Wybrany oferent zostanie poinformowany o podjęciu współpracy najpóźniej w dniu 25.05.2015 r.
  4. Przewidywany termin podpisania umowy czerwiec 2015 r.
  5. Oferent zobowiązuje się do wpłaty zaoferowanej kwoty na konto MGOKiR i w termiach podanych przez Organizatora (Rozdz. III p. 13).
  6. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 

Załącznik nr 1

Formularz Ofertowy

Odpowiadając na konkurs ofert na „Wyłączność obsługi gastronomicznej”, opublikowanej na stronie www.mgokir.pl.

Nazwa, adres firmy, numer kontaktowy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Oferujemy za przyznanie nam wyłączności kwotę netto …………………………………………..PLN.

……………………………………………………………………………………………. słownie

 1. W przypadku przyznania nam wyłączności -  obsługi gastronomicznej podczas imprez zobowiązujemy się do wpłacenia  oferowanej kwoty na konto Organizatora konkursu w wyznaczonych terminach.
 2. Oferujemy następujący asortyment:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Oferujemy następujące zaplecze gastronomiczne (zaplecze sprzętowe):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o konkursie i akceptujemy wszystkie zawarte w nim informacje.

 

…………………………………..                                                          ……………………………………………….

(miejscowość, data)                                                                                (podpis)