Klauzula Informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; zwanego dalej : RODO, na postawie art. 13 ust. 1i 2 przedmiotowego rozporządzenia ,niniejszym informujemy, że:

1.Administratorem danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Mroczy. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e -mailowego : kontakt@mgokir.pl lub na adres pocztowy: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Mroczy, 89-115 Mrocza.

2. Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej : iod@mgokir.pl

3.Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie : art. 6 ust.1 lit. a , art. 6 ust.1 lit. b , art. 6 ust.1 lit. c  Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).

4.Przetwarzanie Państwa danych odbywa się w szczególności w następujących celach:

1) wykonania zadań statutowych Administratora, w tym organizacji zajęć, zawodów  przez Administratora;

2)współpracy z partnerami i sponsorami Administratora;

3)dbania o promocję działalności Administratora;

4)tworzenia zestawień i analiz;

5)tworzenia wniosków i zestawień w związku z pozyskiwaniem i rozliczaniem funduszy z jednostek samorządu terytorialnego, administracji rządowej, fundacji i stowarzyszeń  ,w tym dofinansowań z Unii Europejskiej wspierających rozwój kultury i sportu.

5. Administrator przetwarza dane osobowe uczestników zajęć, zawodów oraz przedstawicieli prawnych małoletnich uczestników tych zajęć , zawodów, pracowników, w tym osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, kontrahentów, darczyńców, wolontariuszy i innych uczestników działań statutowych Administratora (np. zawody, obozy, kolonie, szkolenia).

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ust.3 i 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:

1)organy administracji publicznej,

2)podmioty świadczące pomoc prawną;

3)inne podmioty organizujące zawody, zajęcia ;

4)podmioty zapewniające obsługę sprzętu oraz oprogramowania informatycznego;

5)podmioty zajmujące się doręczaniem korespondencji;

6) inne podmioty działające na zlecenie Administratora ,a świadczące usługi niezbędne do realizacji zadań statutowych Administratora i wykonania innych obowiązków prawnych, w tym umownych.

8. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

4) przenoszenia danych;

5) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, w przypadku uznania , iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.-  RODO.

9. W przypadku przetwarzania danych osobowych  na podstawie zgody podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić uczestnictwo w zadaniach i  zajęciach organizowanych przez Administratora , w tym ich obsługę organizacyjno-formalną , lub współpracę z Administratorem.

10. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i dane osobowe nie są profilowane.

11. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych , ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

 

 

 

Zatwierdzam

Edyta Ksobiak

Inspektor Ochrony Danych

image_pdfimage_print