Wielkanocny zajączek

Wielkanocny zajączek
1. Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy.
2. Konkurs rozpoczyna się dnia 27 lutego 2024r.
3. Prace należy dostarczyć do 20 marca 2024r. do godziny 14:00 do biura Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy.
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 24 marca 2024r., a rozstrzygnięcie podane zostanie do wiadomości na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy www.mgokir.pl
5. Temat prac konkursowych brzmi: „Wielkanocny zajączek” .
6. Przedmiotem konkursu jest wykonanie zajączka wielkanocnego. Pomysł oraz technika wykonania jest dowolna, jednak ozdoba musi być wykonana w kompozycji przestrzennej.
7. Celem konkursu jest rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz zdolności i umiejętności artystycznych dzieci. Inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki, poszerzenie wiedzy w zakresie różnych technik plastycznych.
8. Konkurs jest adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym klasy I-VIII.
Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Prace konkursowe należy złożyć w biurze Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy do dnia 20 marca 2024r. do godziny 14:00.
2. Praca plastyczna musi być wykonana samodzielnie, z niewielką pomocą osoby dorosłej.
3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi.
4. Uczestnik konkursu może przekazać tylko jedną pracę.
5. Prace muszą zawierać przymocowaną wizytówkę zawierającą następujące dane: imię i nazwisko autora/ów, klasa oraz dane kontaktowe do rodzica lub opiekuna prawnego. Dane te będą służyć do kontaktu Organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
6. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
7. Organizator zwraca dostarczone prace uczestnikom.
8. Naruszenie przez uczestnika któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.
9. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zatrzymanie zgłoszonych prac przez Organizatora
Wyniki konkursu i nagrody:
1. Jury powołane przez dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
2. Kryteria oceny prac:
– samodzielność
– zgodność z tematyką,
– estetyka pracy,
– oryginalność,
– pomysłowość.
3. Decyzja Jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
4. Organizator zastrzega sobie prawo wręczenia nagród w dowolnej formie. Nagrody rzeczowe nie
podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.
Postanowienia końcowe:
1. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach
eksploatacji wraz z podaniem imienia i nazwiska, wieku autora pracy.
2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w trakcie konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie nierozstrzygnięcie konkursu.
5. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.mgokir.pl

image_pdfimage_print